Affetmenin Sonuçları – 2

Affetme, insanların ruhsal sağlığına olumlu etkileri olan bir süreçtir. Öfke, kırgınlık ve intikam hisleri gibi negatif duygular, insanların hayatlarında büyük bir yük oluşturabilir ve depresyon, kaygı ve stres gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ancak affetmek, bu duyguları azaltmaya ve insanların daha pozitif bir duygu durumuyla hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olabilir.
Affetmenin bireyin ruh sağlığına yönelik olumlu katkılarına paralel olarak birtakım fizyolojik getireleri bulgulanmıştır.
Sonuç olarak, affetme, duygusal bir durum olmanın yanısıra, bireyin fizyolojik durumunuda etkileyen duygusal bir nörobiyolojik süreçtir.

Affetme ve Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik sağlamlık, kişinin zorluklarla başa çıkmak için kullanabileceği bir dizi beceri, strateji ve kişilik özelliklerini ifade eder. Psikolojik sağlamlık, kişinin yaşadığı zorluklardan kurtulmak yerine, onları nasıl yönetebileceğiyle ilgilidir. Bu, bir kişinin başa çıkmak için kullandığı pozitif duygu, düşünce ve davranışların bir kombinasyonu ile elde edilir.
Yapılan bir çalışmada çocukluk çağı travmaları ve affetmenin psikolojik dayanıklılık ile olan iilişkisi araştrılmıştır. Bu çalışmada, çocukluk çağı travma yaşantıları ile psikolojik dayanıklılık arasında negatif, kendini affetme ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre çocukluk çağı travmaları, kendini affetme ve durumu affetmenin psikolojik dayanıklılığı yordadığı belirlenmiştir(Doğruer ve ark., 2022).
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada suçluluk duygusu ile affetme arasında yüksek negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiş ve durumun psikolojik dayanıklılığı olumsuz etkilediği belirtilmiştir(Malakcıoğlu, 2022).
Yapılan başka bir çalışmada intihar girişimi olan bireylerin olmayanlara göre kendini ve başkasını affetme düzeylerinin daha düşük olduğu; psikolojik sağlamlık, affetme ve olumlu duyguların intihar girişimini önlemede önemli rol oynadığı belirlenmiştir(Oyuncakçı ve Güloğlu, 2020).
Bu nedenle, affetme ve psikolojik sağlamlık birbirleriyle ilişkilidir ve birbirini destekleyen becerilerdir. Bir kişi, affetme sürecini öğrenerek, psikolojik sağlamlıklarını artırabilir ve stresli durumlarla daha iyi başa çıkabilir.

Affetme ve Fizyolojik Değişimler

Affetme, bir kişinin kendi duygularını veya diğer insanların eylemlerini affetmesidir. Bu, birçok insanın psikolojik sağlığı ve iyilik hali için önemlidir. Ancak, affetme süreci fizyolojik değişikliklere de neden olabilir.
Araştırmalar, affetmenin kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, affetme terapisine katılan hipertansiyon hastalarının kan basınçlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, affetmenin sağlık açısından önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir(Lawler ve ark., 2003).
Üniverisite öğrencileri üzerine yapılan başka bir çalışma affetme davranışı gösteren bireylerin kan basıncı, kalp hızı daha düşük düzeylerle ilişkilendirildi. Bu durumun duygusal yükün azalmasıyla dolaylı stresin azalması ve sonuç olarak kan basıncının düzelmesiyle ilişkilendirilmiştir(Toussaint ve ark, 2015).
Deneysel bir çalışmada affetme terapisine katılan bireylerin miyokardiyal perfüzyon sonuçları bakımından anlamlı-olumlu bir gelişim gösterdikleri görülmüştür(Harris ve ark., 2006).
Affetme, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bir araştırmada, affedici bir tutum sergileyen insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Bu, kişinin vücudunun enfeksiyonlarla mücadele etme kapasitesinin artmasına neden olabilir(Witvliet ve ark., 2001).

1